ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Οντολογία

Τα εργαλεία από τα οποία αντλήθηκε ορολογία και οι συντομογραφίες που τα αποτυπώνουν και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική ορολογική λίστα είναι:

Πληροφοριακό Εργαλείο Συντομογραφία
ERIC Thesaurus - Educational Resources Information Centre. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/thesaurus/about_thesaurus.html [Accessed on May 2013] ERIC
LCCS Library of Congress Classification Scheme. http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ LCSH
EUROVOC. Πολύγλωσσος Θησαυρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=el EUROVOC
European Education Thesaurus. Eyridice. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tese/pdf/teseen_005_alphabetic.pdf EET/E
European Education thesaurus. http://www.freethesaurus.info/redined/en/index.php EET
Θεματικές Επικεφαλλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Αρχείο Καθιερωμένων όρων, ΕΒΕ, CD 2003) EBE
Θησαυρός όρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr/products/thesaurus/) Θ-ΕΚΤ
Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. http://www.unioncatalog.gr/ucportal/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=28&lang=el ΣΚΕΑΒ
Ορολογία που προέκυψε από υλικό του ΤΕΙ Α ΤΕΙ – Ο