ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Οντολογία

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας πλατφόρμας OWL:

 1. Εγκατάσταση λογισμικού ανοιχτού κώδικα OWL – εργαλείου Protege.
 2. Παραμετροποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα OWL (owl ontologies) για τη δημιουργία θεματικού χάρτη (topic map) οντολογίας για τη θεματική ενότητα τεχνολογική εκπαίδευση
 3. Λειτουργία OWL για την ομογενοποίηση όρων ορολογιών
 4. Λειτουργία OWL για την επιλογή και χρήση τμημάτων άλλων οντολογιών
 5. Λειτουργία OWL για τη «φόρτωση» στοιχείων από σχεσιακή βάση δεδομένων
 6. Λειτουργία OWL για τον καθορισμό properties, ranges κ.λπ.
 7. Ομογενοποίηση ορολογιών με τον ορισμό κατηγοριών, υποκατηγοριών και την υπαγωγή των όρων των ορολογιών στο νέο σχήμα
 8. Χρήση , οπτικοποίηση, SPARQL κ.λπ.
 9. Σύνδεση της ορολογίας με το αποθετήριο

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους στηρίχθηκε η συλλογή των όρων της ορολογίας είναι:

 1. η εκπαίδευση και ειδικότερα η τεχνολογική και επαγγελματική
 2. επαγγελματική κατάρτιση
 3. επαγγελματικά δικαιώματα
 4. ανώτατη εκπαίδευση