ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Οντολογία

Οντολογία

Μία οντολογία περιγράφει ένα γνωστικό πεδίο αναπαριστώντας τη γνώση πεδίου ως ένα σύνολο εννοιολογικών ενοτήτων και των σχέσεων μεταξύ των ενοτήτων. Στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού οι οντολογίες αποτελούν ένα μηχανισμό διαλειτουργικότητας, δηλαδή επικοινωνίας, ανάμεσα σε ανθρώπους, φορείς και συστήματα. Η πλατφόρμα OWL επιτρέπει τη δόμηση εννοιών οντολογίας, τους νοηματικούς συσχετισμούς μεταξύ εννοιών, την ομογενοποίηση ορολογιών κ.λπ.

Ορολογία

Ο όρος «ορολογία» χρησιμοποιείται για την περιγραφή του λεξιλογίου ενός συγκεκριμένου τομέα (π.χ. επιστήμη της πληροφόρησης) και επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή της μεθοδολογίας διαχείρισης της οντολογίας. Στο παρόν η δημιουργία και ενημέρωση της ορολογίας υποστηρίζεται από τη λειτουργία πλατφόρμας OWL.

Ελεγχόμενα λεξιλόγια και οντολογίες

Τα ελεγχόμενα λεξιλόγια περιλαμβάνουν λέξεις ή συνδυασμούς λέξεων που συγκροτούν συγκεκριμένες έννοιες και ) οι αποδιδόμενες σε κάθε τεκμήριο (document) λέξεις αποτελούν σημεία θεματικής πρόσβασης σε αυτό.

Τεχνολογική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο όρος «τεχνολογική εκπαίδευση» εκλαμβάνεται ως η εκπαίδευση σε κλάδους που εντάσσονται στις εφαρμοσμένες επιστήμες και σε κλάδους της τεχνολογίας που έχουν επίσης εφαρμοσμένο χαρακτήρα.