ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Καλές Πρακτικές

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου το ΤΕΙ Αθήνας συμπεριέλαβε τη δημιουργία υπηρεσίας εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και ενέργειες υποστήριξης του εμπλουτισμού του ΙΑ, όπως τον προσδιορισμό του προς ψηφιοποίηση ή/ και απόθεση αναδρομικού υλικού. Περιέλαβε επίσης ενέργειες υποστήριξης της ανάπτυξης της ψηφιακής ιστορικής αρχειακής συλλογής, εξασφαλίζοντας τον εντοπισμό και συλλογή του υλικού, όπως και την καταγραφή και τη θεματική οργάνωσή του. Ειδικά για τη θεματική οργάνωση θα χρησιμοποιηθούν οντολογίες και θεματικές χαρτογραφήσεις με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OWL).

Επιπλέον, υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα, μέσω της δημιουργίας Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services), τόσο ως προς τις άλλες δομές των ιδρυμάτων όσο και προς τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ-Α συμμετέχει στο υποέργο της Οριζόντιας Δράσης «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία ILSaS», που έχει ως στόχο τη μετάβαση από τα επιμέρους τοπικά Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών (ΟΠΣΒ) σε ένα κεντρικό συνεργατικό σύστημα, εγκαταστημένο κεντρικά, το οποίο οι βιβλιοθήκες μέλη θα χρησιμοποιούν αυτόνομα αλλά και συνεργατικά για τις κοινές τους δραστηριότητες.