ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Κύρια βήματα για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων ήταν:

  • Η Ανάπτυξη πλατφόρμας φιλοξενίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης
  • Ανάπτυξη Πλατφόρμας παραγωγής ηλεκτρονικών βιβλίων
  • Ανάπτυξη Υπηρεσίας φιλοξενίας συνεδρίων
  1. Η Πλατφόρμα φιλοξενίας Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης

    Στηρίχθηκε στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OJS – Open Journal System και είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιαδήποτε περιοδική εκδοτική δραστηριότητα του ΤΕΙ-Α. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιστημονικών δημοσιεύσεων (online publication management system) αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιτρέπει την διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. Αναμένεται ότι η ενέργεια αυτή θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται από τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος και τα οποία ήδη προσανατολίζονται προς την υιοθέτηση της λογικής της «ανοιχτής πρόσβασης» και την αξιοποίηση της πλατφόρμας OJS. Στόχος είναι λοιπόν να συνενωθούν και να αναδειχθούν αυτές οι προσπάθειες μέσα από το περιβάλλον του e- publishing με ταυτόχρονη ενίσχυση του περιεχομένου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.