ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από το ΤΕΙ-Α και δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων που έχουν την πρόθεση έκδοσης επιστημονικού περιοδικού να προχωρήσουν το εγχείρημα τους γρηγορότερα και αποδοτικότερα. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΤΕΙ-Α παρέχουν τη δυνατότητα εναρμόνισης με τη νέα τάση της ανοικτής πρόσβασης, που εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν έγκαιρη παρουσίαση των επιστημονικών ιδεών και επιτευγμάτων στη μεγαλύτερη κλίμακα αναγνωστικού κοινού. Το ΤΕΙ-Α σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους θα μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον έκδοσης και διαχείρισης του περιοδικού που επιθυμούν, το οποίο θα φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκδοτικής του ΤΕΙ -Α. Η πλατφόρμα θα είναι παραμετροποιημένη και προσαρμόσιμη στις ειδικές ανάγκες κάθε έκδοσης (συχνότητα τευχών, κανόνες υποβολής δημοσιεύσεων, κανόνες αξιολόγησης κ.λπ).

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις εντάσσονται στην ίδια φιλοσοφία των αποθετηρίων και στηρίζουν την ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και χρεώσεις, αλλά και από τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο επιστημονικό υλικό, ελεύθερα, για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εκτιμάται ότι το πέρασμα στην εποχή των Ηλεκτρονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης θα επιτρέψει την άμεση δημοσίευση του επιστημονικού περιεχομένου και την αποδοτικότερη λειτουργία των βιβλιοθηκών με χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, θα αυξηθεί τόσο ο βαθμός αναφορών (citation), αλλά και ο δείκτης απήχησης και αναγνωσιμότητας (impact factor) των περιοδικών που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο, πράγμα που θα έχει ουσιαστική επίπτωση στην ποιοτική αναβάθμιση των περιοδικών και στην ενίσχυση της ερευνητικής διαδικασίας γενικότερα.