ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στηρίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (DSpace) και για την αποτύπωση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα πρότυπα Dublin Core και OAI ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα και με άλλες υπάρχουσες δομές και αποθετληρια, όπως η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana, κάνοντας ευρύτερα γνωστό το επιστημονικό έργο του Ιδρύματος και την παραγόμενη βιβλιογραφία του.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στηρίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (DSpace)

Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του DSpace, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Κατάθεση επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Α (μεταδεδομένα και πλήρες κείμενο, όπου επιτρέπεται). Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα αυτοαρχειοθέτησης για ποικίλες κατηγορίες υλικού (π.χ. δημοσιεύσεις προσωπικού ΤΕΙ-Α, ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων, κλπ.)
  • Κατάθεση ανακοινώσεων σε διεθνή/ελληνικά Συνέδρια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Α (μεταδεδομένα και πλήρες κείμενο, όπου επιτρέπεται).
  • Κατάθεση & Τεκμηρίωση υλικού ερευνητικών έργων που υλοποιούνται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ-Α. Ο επιστημονικός υπεύθυνος, μπορεί μέσω προσωποποιημένης διεπαφής, να καταθέσει τεχνικά δελτία και λοιπά έγγραφα που παράγονται στο πλαίσιο διεθνών/ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών έργων.
  • Υποχρεωτική Κατάθεση & Τεκμηρίωση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και άλλων εργασιών από όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ-Α.
  • Αυτοματοποιημένη και πιστοποιημένη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων από τους ίδιους τους χρήστες, σε σχέση με τις συλλογές της ερευνητικής παραγωγής του ΤΕΙ-Α (ερευνητικά άρθρα, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές αναφορές, πτυχιακές εργασίες, κλπ.).
  • Υποστήριξη προηγμένων μορφών αναζήτησης και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο (της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης), με την τυποποίηση των ονομάτων των ερευνητών του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων (δημιουργία καθιερωμένων όρων).
  • Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.
  • Καταγραφή ετεροαναφορών και ερευνητών.
  • Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα τύπου CRIS (Current Research Information System).