ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

da

Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές

Τα βήματα για τη δημιουργία των Ψηφιακών Συλλογών του Ιδρύματος ήταν:

  1. Ο Εντοπισμός και η Συλλογή του αρχειακού υλικού

    Αντικείμενο της ενέργειας ήταν ο εντοπισμός και η συλλογή του αρχειακού υλικού. Περιλάμβανε την αναζήτηση των τεκμηρίων, τη δημιουργία ενός γενικού καταλόγου κατά κατηγορία υλικού και την υπόδειξη του σημείου εύρεσης του τεκμηρίου. Το υλικό αφορά την ιστορία του Ιδρύματος (έγγραφα, άρθρα, φωτογραφίες, σχέδια, αφίσες, φυλλάδια, αντικείμενα, στατιστικά φύλλα των σχολών, κλπ). Ένα μέρος του υλικού βρίσκεται στην διοίκηση και στις σχολές του ιδρύματος και ένα άλλο εντοπίστηκε στον τύπο της τελευταίας τριακονταετίας.

  2. Η Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού για λόγους διάδοσης, συντήρησης, διατήρησης και προβολής

    Ψηφιοποιήθηκαν ενδεικτικά έγγραφα της διοίκησης που αφορούν την ίδρυση, λειτουργία και εξέλιξη του Ιδρύματος, αρθρογραφία από τον τύπο που αφορά την ιστορία του ιδρύματος, φωτογραφίες, σχέδια κτιρίων και χώρων, αφίσες, αντικείμενα (αναμνηστικά, έπαθλα, έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, κλπ).

  3. Απόθεση του αρχειακού υλικού και δημιουργίας ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου

    Δημιουργήθηκαν μεταδεδομένα που επιτρέπουν την αξιοποίηση της πληροφορίας που εμπεριέχεται στα τεκμήρια. Επιπλέον, ενισχύθηκε η θεματική πρόσβαση στο υλικό και εξασφαλίστηκε η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων αυτών με το σύστημα σημασιολογικής αναζήτησης που αναπτύχθηκε για να εξυπηρετηθεί η εν λόγω συλλογή.