ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας", "Όνομα" ); } if ( trim( $_POST['textsxesi'] ) == "" ) { $Errors .= sprintf( "Το πεδίο %s είναι λάθος...
", "Σχέση με το Τ.Ε.Ι." ); } if ( ( trim( $_POST['textfrom'] == "" ) ) || ( ! eregi ( '[a-z||0-9]@[a-z||0-9].[a-z||0-9]', $_POST['textfrom'] ) ) ) { $Errors .= sprintf( "Το πεδίο %s είναι λάθος...
", "E-mail επικοινωνίας" ); } if ( trim( $_POST['texttitle'] ) == "" ) { $Errors .= sprintf( "Το πεδίο %s είναι λάθος...
", "Θέμα" ); } if ( ! $Errors ) { $subject = $_POST['texttitle']; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-7\r\n"; $headers.="from: " . $_POST['textfrom'] . "\r\n"; //switch ( $_POST['textto'] ) //{ // case 1: $tomail='avos@teiath.gr'; break; // case 2: $tomail='avos@teiath.gr'; break; // case 3: $tomail='avos@teiath.gr'; break; // case 4: $tomail='avos@teiath.gr'; break; //} $tomail='avos@teiath.gr'; $mailbody=""; $mailbody.="
Όνομα αποστολέα : " . $_POST['textonoma'] . "
Σχέση με το Τ.Ε.Ι. : " . $_POST['textsxesi']; $mailbody.="

Κέιμενο :
" . $_POST['textmail'] . "
"; $mailbody.="

Τ.Ε.Ι. Αθήνας - Ε-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας
"; $mailbody.=""; if (mail($tomail,$subject,$mailbody,$headers)) { ?> Το mail σας στάλθηκε με επιτυχία.

Όνομα : " size="40" />
Σχέση με το Τ.Ε.Ι. : " size="40" />
E-mail επικοινωνίας : " size="40" />
Θέμα : " size="40" />
Κείμενο :