ΤΕΙΑ

Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Αθήνας

Άδειες Πρόσβασης

Οι άδειες πρόσβασης στα τεκμήρια ενός ψηφιακού αποθετηρίου είναι πολύπλοκο θέμα. Παρά το γεγονός ότι τα ψηφιακά αποθετήρια συνδέονται άμεσα με την έννοια της ανοικτής πρόσβασης, συνήθως δεν διατίθεται ελεύθερα όλο το περιεχόμενό τους. Περιορισμοί της πρόσβασης μπορεί να επιβάλλονται για διάφορες περιπτώσεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πολιτικές πρόσβασης που ακολουθούνται από το ΤΕΙ Αθήνας βασίζονται στη διεθνή/εθνική βιβλιογραφία και πρακτική. Βασίζονται δηλαδή σε πολιτικές που ακολουθούνται σε ιδρυματικά (ψηφιακά) αποθετήρια που έχουν αναπτυχθεί από πρωτοπόρα πανεπιστήμια και οργανισμούς όπως το Virginia Tech, το West Virginia University, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κ.α.

Για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο τεκμήριο του αποθετηρίου του ΤΕΙ Αθήνας λαμβάνεται υπόψη το είδος του χρήστη που αιτείται την πρόσβαση, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και τα δικαιώματα πρόσβασης που αυτός διαθέτει. Δικαιώματα πρόσβασης ορίζονται για κάθε ομάδα τεκμηρίων τόσο για ομάδες χρηστών όσο και για μεμονωμένους χρήστες. Παράλληλα με τα δικαιώματα πρόσβασης, το αποθετήριο παρέχει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων επεξεργασίας των τεκμηρίων του, αποτρέποντας έτσι την μεταβολή του περιεχομένου του (συνοδευτικού υλικού ή μεταδεδομένων) από μη εξειδικευμένο προσωπικό.